Cào bàn Poker

Trò chơi Tiền mặt USD

Pot Limit Omaha    
StakesBlindsStraddleRake %CAP
Micro$0.05/$0.10$0.204%$0.20
Micro$0.10/$0.20$0.404%$0.40
Micro$0.20/$0.50$14%$1
Low$0.50/$1$24%$2
Low$1/$2$44%$4
Mid$2/$4$84%$8
Mid$3/$6$124%$10
Mid$5/$10$204%$20
Mid$10/$20$404%$40
High$25/$50$1004%$100
High$50/$100$2004%$200
High$100/$200$4004%$200
Hold 'em   

Cap

Tiền cượcBlindsStraddlePhí tham dự %2-4 Tụ bài5+
Siêu nhỏ$0.02/$0.05$0.104%

$0.15

Siêu nhỏ$0.05/$0.10$0.204%

$0.30

Nhỏ$0.10/$0.20$0.404%

$0.60

Nhỏ$0.20/$0.50$14%

$1.50

Nhỏ$0.50/$1$23%$1.50$3.00
Nhỏ$1/$2$43%$3.00$6.00
Trung bình$2/$4$83%$6.00$12.00
Trung bình$3/$6$123%$9.00$18.00
Trung bình$5/$10$203%$10.00$20.00
Trung bình$10/$20$403%$20.00$30.00
Lớn$25/$50$1003%$20.00$30.00
Lớn$50/$100$2003%$20.00$30.00
Lớn$100/$200$4003%$20.00$30.00
Lớn$200/$400$8003%$20.00$30.00
Lớn$250/$500$1,0003%$20.00$30.00
Lớn$300/$600$1,2003%$20.00$30.00
Lớn$400/$800$1,6003%$20.00$30.00
Lớn$500/$1,000$2,0003%$20.00$30.00
Lớn$1,000/$2,000$4,0003%$20.00$30.00
Lớn$2,000/$4,000$8,0003%$20.00$30.00
Lớn$5,000/$10,000$20,0003%$20.00$30.00
Lớn$10,000/$20,000$40,0003%$20.00$30.00

 

Trò chơi Tiền mặt CNY

Hold 'em   

GIỚI HẠN

Tiền cượcBlindsStraddlePhí tham dự %2-4 Tụ bài5+
Siêu nhỏ0.02/0.050.14%

Không giới hạn

Siêu nhỏ0.05/0.100.24%
Siêu nhỏ0.10/0.200.44%
Siêu nhỏ0.20/0.5014%
Siêu nhỏ0.50/124%
Nhỏ1/243%66
Nhỏ2/483%1212
Trung bình5/10203%1530
Trung bình10/20403%3060
Trung bình25/501003%75150
Trung bình50/1002003%100200
Lớn100/2004003%150200

 

Short Deck   
Tiền cượcAntePhí tham dự %Giới hạn
Siêu nhỏ0.024%0.03
Siêu nhỏ0.14%0.15
Siêu nhỏ0.24%0.3
Siêu nhỏ0.54%0.75
Nhỏ13%1.5
Nhỏ23%3
Trung bình53%7.5
Trung bình103%15
Trung bình253%37.5
Trung bình503%75
Trung bình1003%150
Lớn2003%200
Lớn5003%500

 

Pace    
StakesSBBBRake %Cap
Siêu nhỏ0.20.54%2
Nhỏ125%8
Trung bình5105%40
Pot Limit Omaha    
StakesBlindsStraddleRake %CAP
Micro0.10/0.20 4%0.4
Micro0.20/0.50 4%1
Low1/244%4
Low2/484%8
Mid5/10204%20
Mid10/20404%40
Mid25/501004%100
Mid50/1002004%200
High100/2004004%200